Regulamin witryny

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego rtbserwis.pl (dalej także: Serwis), w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
 2. Serwis prezentuje poglądową ofertę firmy RTB Serwis z siedzibą w Gdyni.
 3. Serwis jest udostępniany przez firmę RTB Serwis(Twórcy Serwisu).
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Poprzez skorzystanie z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Regulamin jest dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.rtbserwis.pl/regulamin-witryny.html. Polityka Prywatności jest dostępna dla wszystkich Użytkowników Serwisu pod adresem internetowym http://www.rtbserwis.pl/polityka-prywatnosci
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa nowsza niż IE6.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Twórców Serwisu. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 7. O ile wyraźnie inaczej nie zastrzeżono, wszelkie prawa do Serwisu rtbserwis.pl oraz jego wszystkich elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) należą do Twórców Serwisu i są prawnie chronione (m.in. przez przepisy prawa autorskiego). Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu i jego poszczególnych elementów (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub pisemna zgoda Twórców Serwisu.
 8. Twórcy Serwisu nie gwarantują Użytkownikom nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu. W przypadku przerw lub zakłóceń dostępności Serwisu Użytkownik nie może wysuwać żadnych roszczeń wobec Twórców Serwisu.
 9. Informacje zawarte w ofertach i cennikach publikowanych w Serwisie mają charakter orientacyjny. W przypadku ich niezgodności z rzeczywistością okoliczność ta nie może stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Twórców Serwisu. W celu sprawdzenia czy prezentowane informacje są aktualne, w szczególności w przypadku zamiaru skorzystania z oferty publikowanej w Serwisie, należy skontaktować się bezpośrednio z firmą RTBSerwis poprzez formularz kontaktowy. Prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w działaniu serwisu, w tym niezgodności publikowanych ze stanem rzeczywistym.
 10. Użytkownik Serwisu powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu za pomocą elektronicznego formularza udostępnionego na stronie internetowej http://www.rtbserwis.pl/kontakt. Serwis rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 7 dni roboczych w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Serwis poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu początkowego. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, o ile Serwis uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Korespondencję związaną z korzystaniem ze Serwisu oraz reklamacjami Serwis kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
 11. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z korzystania z Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 12. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania.

Szukasz podobnej usługi? Potrzebujesz wyceny? Zapraszamy do kontaktu!